logo

Fysiotherapeuten :

E.H. Groeneveld
A.G.M. Peeters
A.J. de Vries

Om de behandelingen zo efficiënt en prettig mogelijk te laten verlopen, willen wij u graag vooraf enige informatie geven.

 • De maatschap Fysiotherapie Reeweg-Oost is een samenwerkingsverband van 3 fysiotherapeuten: Lex Peeters, Eric Groeneveld en Albert de Vries. De fysiotherapeuten zijn als algemeen practicus ingeschreven in het Centraal Kwaliteits Register (CKR) van het KNGF. Daarnaast zijn wij acupuncturist die de opleiding hebben gevolgd van de Nederlandse Artsen Acupunctuur Stichting (N.A.A.S).

 • Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan.

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek waarbij we uw klachten inventariseren. Aan de hand van deze informatie wordt een specifiek op uw aandoening gericht behandelprogramma opgesteld, gemotiveerd en met u besproken. Al tijdens het eerste bezoek kan hiermee worden begonnen.

 • Als blijkt dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben, dan nemen wij, met uw goedvinden, contact met de verwijzer op.

 • De kosten van fysiotherapeutische behandeling kunnen geheel of gedeeltelijk door uw ziektekostenverzekering worden gedekt. Lees uw verzekeringspolis na wat betreft het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar.

 • Naast de behandeling krijgt u meestal gerichte oefeningen op papier mee. Tevens krijgt u adviezen over houding, beweging en belasting met het oog op uw thuis- en werksituatie om het herstelproces te bevorderen.

 • Deze oefeningen/adviezen zijn ook om op terug te vallen bij eventuele terugkeer van de klachten in de toekomst.

 • Door de behandelresultaten nauwkeurig te evalueren en steeds op het juiste moment de therapie aan te passen aan de veranderingen in uw klachtenbeeld, hoeft niet elke behandeling precies hetzelfde te zijn als de vorige. Dit geldt ook voor de adviezen en/of leefregels en oefeningen die u van ons meekrijgt.

 • U wordt uitgenodigd uw mening te geven over alle zaken die uw behandeling aangaan. Wij stellen ons open voor constructieve kritiek waarbij het uitgangspunt is zowel voor u als voor ons een nog betere en efficiëntere wijze van patiëntenbehandeling te verkrijgen.

 • Heeft u een klacht over uw behandeling of bent u ergens niet tevreden over, dan gaan we ervan uit dat u dat aan ons vertelt. U mag erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en proberen in overleg met u naar een passende oplossing te zullen zoeken. Mocht dit niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een officiële klacht indienen bij het KNGF. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF, een folder vindt u in de wachtkamer.

 • Zonder uw toestemming zullen wij geen informatie over uw aandoening aan anderen dan uw verwijzend arts geven. U mag dit behandelverslag uiteraard eerst inzien voordat wij het versturen. Dit betekent ook dat wij alleen informatie verstrekken aan verzekeringsartsen en Arbo-diensten indien wij in bezit zijn van een door u ondertekende en gedateerde verklaring waarin u deze diensten machtigt informatie over u in te winnen.

 • Wij willen u erop wijzen dat u als patiënt altijd recht op inzage hebt in het dossier dat wij over u hebben aangemaakt.

Wij vragen u:

 • Bij de eerste afspraak het volgende mee te nemen: de verwijzing van de arts of specialist, het meest recente verzekeringspasje of polisblad en een grote handdoek.

 • Afmeldingen liefst geruime tijd van te voren door te geven, zodat wij een andere patiënt kunnen inplannen.

 • In de wachtruimte plaats te nemen tot u door ons persoonlijk wordt opgehaald.

 • Begrip te hebben als u enkele minuten moet wachten. We weten dat ook u zich heeft moeten vrijmaken voor een behandeling, dus we proberen een wachttijd te vermijden.

 • In uw eigen belang vragen te blijven stellen en de veranderingen in uw klachtenbeeld bij iedere nieuwe behandeling aan te geven, dus ook de ongemakken die u thuis ondervindt of op uw werk. Deze informatie geeft ons meer inzicht in uw aandoening.

 • Pas na overleg met uw therapeut (op het einde van de behandelreeks of tussentijds) contact op te nemen met uw verwijzend arts. U krijgt dan van ons een verslag mee met daarin alle relevante gegevens over de door u ondergane behandeling. Dit tenzij anders met uw verwijzend arts besproken.

Wij gaan er vanuit dat u zich kunt vinden in deze voor ons gebruikelijke wijze van werken en hopen op een prettige samenwerking met u.

Gratis Koffie
of
Thee